KarinWalda.nl  

Welkom op de website van KarinWalda.nl

 


De TLCC-methode is een  uitgebreide en unieke methode die op diverse vlakken (zowel voor persoonlijke, maatschappelijke als beroepsmatige ontwikkeling) ingezet kan worden. Zo ook in het bedrijfsleven.

Ik geef ook sessies die speciaal gericht zijn op de zakelijke klant. Voor zowel werkgevers als werknemers.

Ik werk vanuit  een holistische benadering, dit houdt in dat er niet alleen aandacht voor het product of dienst is wat het bedrijf op de markt brengt, maar dat er een evenredige aandachtsbesteding is voor de mens binnen het bedrijf(sleven). 

Deze persoonlijke aandacht zal doorwerken op alle niveau's, zowel bij de leidinggevende(n) als bij de medewerkers, bij het product of de dienstverlening als bij de mens. Hierdoor wordt er een stabiele(re) basis gelegd voor het creëren en behouden van een gezond bedrijf.

Dit houdt in dat we samen een klimaat realiseren wat de voedingsbodem is voor een duurzame, stabiele, uitgebalanceerde en harmonieuze (bedrijfs)gezondheid.

Hierdoor creëer je niet alleen een gezond bedrijf met gezonde werknemers, maar ben je ook in staat om die positie te behouden. Dit leidt weer tot een duurzaam positief bedrijfsresultaat.

Door het inzetten van de TLCC methode kies je er (als bedrijf ) voor om de kostbare tijd in te zetten om de gezondheid op peil te brengen en te houden in plaats van je bezig te moeten houden met ziekte(verzuim) door bv niet uitgesproken ergernissen, frustraties, emoties enz. De verstorende elementen zorgen voor onrust en een ontevreden gevoel waardoor de mensen met tegenzin naar het werk gaan. Dit zorgt weer voor stagnatie van het arbeidsproces en de arbeidsproductiviteit, lichamelijke klachten, overspannenheid en uiteindelijk de momenteel veelvoorkomende burn-out.

Door het voorkomen van deze problemen d.m.v. de TLCC-methode is het een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt. 

De TLCC-methode staat voor een (bedrijfs)investering met het hoogst mogelijke rendement. 


Kernwoorden: 

 • Uniek stappenplan.

 • Optimaliseren van en zorgdragen voor zowel een goede interne, externe als onderlinge communicatie. 

 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie.

 • Duurzaamheid.

 • Zowel individueel als groepsgericht.

 • Persoonlijk.

 • Zorg voor een goede (bedrijfs)gezondheid en arbeidsomgeving.

 • Optimalisering van het werkklimaat / werkbeleving.

 • Optimalisering sociaal economische structuren.

 • Verdieping van de onderlinge contacten.

 • (Persoonlijke) groei en bewustwording voor zowel persoon als bedrijf.

 • Positieve bedrijfsvoering.

 • Minder ziekteverzuim.

 • Teamgeest en individuele aandacht.
 • Groei en ontwikkeling (persoonlijk en bedrijfsmatig).
 • Bewustwording (dit werkt ook weer door in de privésfeer).

 • Teambuilding.

 • Training / coaching. 

 • Hoger rendement door efficiëntere inzet van de energie, tijd en de mens op zich.

 • Inzicht / overzicht.
 • Prioriteitsstelling.
 • Visie en uitvoering van de visie.
 • Denken / voelen.
 • Mens / product of dienstverlening
 • Verbinding :   
 1. Werkgever – werknemer / werknemer – werkgever
 2. Werknemer – bedrijf  
 3. Werknemer – product / de dienstverlening
 4. Collega's onderling
 • Optimaliseren en continueren van de kwaliteit van het door jou geleverde werk.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk. 

  

Ik heb er bewust voor gekozen om te tutoyeren. Binnen het  vakgebied waarin ik me begeef is het voor mij heel belangrijk een persoonlijke benadering voorop te stellen.

Ik uit mijn respect richting de klant door de klant niet te benaderen als een opdracht, maar als een uniek mens die gezien en gehoord mag worden in elk aspect van zijn mens-zijn. 

Door deze persoonlijke manier van benaderen krijgt de individuele mens alle ruimte om zichtbaar te worden en daardoor zijn de innerlijke kracht en de unieke kwaliteiten van elke werknemer veel meer in te zetten waardoor er meer verbinding ontstaat tussen de mens en het bedrijf waarin hij werkt. Dit zorgt ervoor dat er ook een grotere verantwoordelijkheid gedragen zal gaan worden voor het persoonlijke gedrag. Het gevolg hiervan is weer een hoger rendement en positiever bedrijfsresultaat. 

Ik verklein de  afstand tussen mij, als deskundige, en de klant waardoor er een ontspannen sfeer gecreëerd wordt.  Hierdoor zal de klant zich beter op zijn gemak voelen. Het vertrouwen wat hierdoor ontstaat resulteert in een optimale samenwerking met een zo positief mogelijk  resultaat.  


 De TLCC sessies worden op diverse locaties gegeven: 

 • Individuele sessies zullen in mijn praktijk plaatsvinden of op locatie gedurende een hele dag waarop ik diverse individuele sessies achter elkaar geef (op locatie zullen reiskosten/reistijd in de begroting worden opgenomen). 
 • Ik zal op locatie komen om binnen het bedrijf aan te kunnen geven waar er veranderingen mogelijk en nodig zijn en hoe die ingevoerd kunnen worden binnen de bedrijfsstructuur (reiskosten/reisduur zullen meegenomen worden in de begroting).
 • Groepstrainingen kunnen op het bedrijf plaatsvinden als daar een geschikte ruimte voor is (ruime kantine of vergaderzaal met een prettige sfeer) of op een centraal gelegen locatie buiten het bedrijf (kosten voor de huur van die locatie, reiskosten en reistijd worden in de begroting meegenomen). 
 • Daarnaast is het mogelijk om extra groepstrainingen / groepsbegeleiding te geven via online Zoomsessies. 
 • Alles is maatwerk en zal in overleg samengesteld worden.


Bij belangstelling voor deze manier van ondersteuning bij het op peil houden en optimaliseren van de gezondheid van het bedrijf en de werknemers of voor nadere informatie kun je contact met me opnemen via mail (vragen@karinwalda.nl) of bel me via  06 - 81 66 94 73.

Ik zie er naar uit om jou / je bedrijf en/of je (team) medewerker(s) te begeleiden. 

Nog even in het kort wat het je oplevert om met KarinWalda.nl een coachingstraject aan te gaan:  

 • Een team kan alleen krachtig zijn als een ieder zich bewust is van zijn eigen handelen, kwaliteiten en aandeel in het geheel. 
 • Het team bestaat uit mensen en de mensen vormen het team. Daarom is de mens binnen het geheel zo belangrijk en krijgt een centrale plaats binnen het coachingstraject. 
 • Het team bepaalt voor een groot gedeelte het bedrijfsresultaat. 
 • Voor een gezond, positief en krachtig bedrijfsresultaat heb je een gezond, positief en krachtig team nodig bestaande uit gezonde, positieve en krachtige mensen. 
 • Dit alles is alleen te bereiken en duurzaam te behouden als de mensen die het team vormen bewust zijn wie ze zijn, hoe ze handelen en hoe ze zichzelf zo krachtig mogelijk neer kunnen zetten. Hierdoor zal hun handelen ook veranderen en dat zal een positief resultaat opleveren op ieder vlak. 


Ik betrek de volgende vlakken bij mijn training / coaching: 

 • De mens als individu.
 • De mens binnen de groep (het team).
 • De mens in z'n rol (baas, werknemer en functie die je vervult bv assistent, uitvoerder, bedrijfsleider, administratie enz.).
 • De communicatie (naar jezelf, naar je team, naar de klant, naar het product).
 • De gezondheid van zowel mens, bedrijf, product of dienstverlening en het bedrijfsresultaat.
 • Het product / de dienstverlening.
 • Het bedrijf. 
 • Het bedrijfsresultaat.


Overzicht van de trainingen / sessies die ik aanbied**


 Bedrijfsbewustwordingstrainingen en coachingsessies

Vaak wordt er veel geld, tijd en energie gestoken in allerlei onderdelen die het werken technisch makkelijker maken, maar wordt de persoon die het werk uitvoert (gevoelsmatig) vergeten. Terwijl de persoon juist een belangrijk deel van het bedrijf en de werkzaamheden is. 

Vandaar dat het belangrijk is dat de persoon goed in z'n vel zit. Zowel in  z'n denken als in z'n gevoel, waardoor de energie op de juiste manier ingezet kan worden. Doordat de energie beter stroomt,  kost het (samen)werken minder energie. 

Het rendement op de werkvloer is hierdoor ook vele malen hoger. Uiteindelijk bepaalt de hoedanigheid van de persoon zelf de kwaliteit en kwantiteit van het werk dat geleverd wordt. 

Dit geldt op ieder vlak (leiding geven, productie, financieel, sociaal, marketing enz.). De juiste aandacht geven aan en energie stoppen in de persoon die het werk uitvoert is daarom essentieel voor een goede bedrijfsvoering. 

De gezondheid van de persoon èn het bedrijf zijn hier bij gebaat. 

Door de energie op de juiste manier in te zetten ben je instaat om een gezond bedrijf op te bouwen, te onderhouden en/of te behouden. Dit geldt ook voor het lichamelijke welzijn van de persoon. 

Het investeren in een juiste energie-input c.q. energieverdeling  vertaalt en betaalt zich weer terug in een lager ziekteverzuim, een prettiger werkklimaat en een gezonder bedrijfsresultaat.

Ik heb hier de overkoepelende sessies beschreven, maar het kan ook opgesplitst worden in thema's bv communicatie, feedback, teambuilding, rendementsverhoging, energie- en tijdsbesteding, planning, inzicht/overzicht, prioriteitsstelling, knelpuntsignalering, visie overdragen zowel binnen als buiten het bedrijf).  

De training kan aan 1 persoon gegeven worden of voor een heel team. Het kan een op zichzelf staande training worden of een langdurig coachingstraject voor het gehele bedrijf. Neem contact met me op voor de mogelijkheden. 


Kernwoorden: 

 • Bedrijfs- en persoonlijke gezondheid.
 • Ziektekosten besparend. 
 • Beter werkklimaat. 
 • Optimalisering en continuering van het arbeidsproces.
 • Inzicht / overzicht. 
 • Denken / gevoel. 
 • Werken vanuit en met passie.  
 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie.
 • Verbinding. 
 • Lange termijn oplossingen / visie.
 • Duurzaamheid.
 • Stressverlagend.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.

 

Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73


Bewustere communicatie

 

Een eveneens zéér belangrijk element voor een goede bedrijfsvoering is het hebben van een goede (onderlinge) communicatie. Dit geldt op ieder niveau en voor elke functie binnen het bedrijf. 

Ieder mens communiceert op z'n eigen manier en daardoor zie je dat er regelmatig “ruis” ontstaat binnen de communicatie. Het werk kan eronder gaan lijden doordat de personen die zorg dragen voor het gehele arbeidsproces, van leidinggevenden tot uitvoerenden,  zelf geen of onvoldoende aandacht hebben voor en aandacht geven aan hun persoonlijke behoeftes (dit is de communicatie met jezelf). Daardoor weten ze deze behoeftes ook niet (op de juiste manier) over te dragen op anderen. De behoeftes kunnen divers zijn bv overleg, waardering, heldere communicatie, een duidelijke richting waar je met het bedrijf naar toe wil, materiële zaken zoals bepaald gereedschappen die nodig zijn bij het arbeidsproces, scholing enz enz. Dit resulteert in veel energieverlies met als gevolg stagnatie in het gehele proces, zowel bij de mens als in het bedrijf. 

De stagnatie bij de mens uiten zich in klachten (lichamelijk, geestelijk, emotioneel en/of energetisch) en uiteindelijk in ziekte, waardoor het bedrijf weer de gevolgen ervaart door een hoger ziekteverzuim. 

Daarnaast is het vaak heel moeilijk voor mensen om open, eerlijk en transparant te communiceren. Dit komt doordat er veelal (heftige) emoties bij betrokken zijn en het vaak moeilijk gevonden wordt om die emoties op de juiste manier te uiten of te interpreteren. 

Ook is het voor veel mensen moeilijk om een onderscheid te maken tussen de persoon en z'n gedrag en om een scheiding te maken tussen de persoon en werkgerelateerde zaken. 

Hierdoor worden zaken die gaan over de functie en/of de uitvoering van die functie als iets persoonlijks beoordeeld en daardoor vaak ook als een persoonlijke aanval ervaren. Iets wat de onderlinge werksfeer behoorlijk kan verstoren. 

Ik leer je (weer) luisteren naar je eigen behoeftes en hoe je die op de open, eerlijke en transparante manier kunt communiceren naar anderen. Hierdoor ontstaat er een betere persoonlijke en onderlinge communicatie. Dit resulteert in een sterkere verbinding met jezelf, je collega's en het werk en daaruit voortvloeiend een beter bedrijfsresultaat.

Kernwoorden: 

 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie. 
 • Optimalisatie van zowel de interne als de externe en onderlinge communicatie. 
 • Bedrijfs- en persoonlijke gezondheid.
 • Ziektekosten besparend. 
 • Beter werkklimaat. 
 • Optimalisering en continuering van het arbeidsproces.
 • Inzicht / overzicht. 
 • Denken / gevoel. 
 • Werken vanuit en met passie.  
 • Verbinding. 
 • Lange termijn oplossingen / visie.
 • Duurzaamheid.
 •  Stressverlagend.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.

 

Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73
De mens en z'n lichaam binnen het arbeidsproces

De mens binnen het werkproces is een hele belangrijke factor. En daardoor is het lichamelijke aspect van de mens even zo belangrijk. Er wordt veel geïnvesteerd in goede gereedschappen en de werkomgeving van de werknemer, maar vaak worden de meest belangrijke gereedschappen, namelijk het lichaam en de innerlijke omgeving vergeten. 

De innerlijke processen die zich afspelen bij de werknemer en de daarbij betrokken emoties bepalen wel de "staat" waarin de werknemer zich bevindt en hoe de werknemer in staat is om z'n werk uit te voeren. 

Gelukkig is er tegenwoordig wel meer aandacht voor de innerlijke processen, maar daar ligt nog een groot onontgonnen gebied wat nog veel meer aandacht en investering nodig heeft. Hoe meer hierin geïnvesteerd wordt, hoe hoger het rendement zal zijn van de desbetreffende werknemer. 

Tijdens dit coachtraject besteed ik aandacht aan hoe het lichaam ondersteunt kan worden om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren en dat gaat dieper dan alleen aandacht voor en aanpassingen aan de uiterlijke werkomgeving. 

Ik zal uitleg geven over ontstaan van klachten, de betekenis van die klachten en hoe die klachten voorkomen of verholpen kunnen worden. 

Daarnaast zal ik de rol van emoties uitleggen en hoe belangrijk die zijn om gezond en krachtig te worden en te blijven. 

Teams die ik begeleid heb, merkten al snel hoeveel onderdrukte emoties er waren en hoe die het gehele arbeidsproces beïnvloeden, maar ook de positieve veranderingen die optreden op het moment dat er als team aandacht aan geschonken wordt. 


Kernwoorden: 

 • Lichaamscommunicatie.
 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie. 
 • Emoties.
 • Gezondheidsbevordering. 
 • Lager ziekteverzuim en lagere ziektekosten. 
 • Bewust kiezen.
 • Ontspanning i.p.v inspanning.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Jezelf leren kennen.
 • Duurzame bedrijfsvoering. 
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.

 

Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73

Hoe om te gaan met de veranderende maatschappij, zowel als mens als als bedrijf


De maatschappij verandert momenteel in een ongekend hoog tempo. Nog nooit hebben zich zoveel veranderingen binnen een korte tijd aangediend. Dit hoge tempo vraagt nogal wat van ons als mens, maar ook van ons bedrijf en onze bedrijfsvoering. En dit vraagt om nogal wat flexibiliteit. 

Voor veel mensen en ondernemingen gaan deze veranderingen samen met grote onzekerheden en angst voor de toekomst. Angst of ze wel in staat zijn om het hoofd boven water te houden en om alle investeringen op zowel persoonlijk als zakelijk vlak te kunnen doen. 

Je ziet dan ook dat er veel slachtoffers vallen. Er gaan veel bedrijven failliet en de mensen verliezen tijdens zo'n proces van verandering vaak het vertrouwen in zichzelf. Dit lijdt tot veel lichamelijke en geestelijke klachten. 

Veelal wordt er gedacht dat je een betere kans hebt op het moment dat je vooral groot en sterk bent, waardoor ook veel kleine bedrijfjes "opgeslokt" worden door de grote concerns die alles overnemen. Wat echter vergeten wordt is dat bij die overname heel veel mensen het onderspit delven (ontslagen worden) en de mens als individu vaak volledig uit beeld verdwijnt. 

Dit lijkt een goede keuze te zijn totdat er zich steeds meer problemen voor gaan doen. Zowel binnen het bedrijf als binnen de mens die er werkt. Er worden allerlei saneringsprocessen inwerking gesteld om het grote bedrijf dan toch maar levensvatbaar te maken en te houden. En langzamerhand komen de "onzuiverheden" en "zwaktes" steeds meer aan het licht. Namelijk het allerbelangrijkste binnen elk proces is de mens en als de mens zich niet prettig voelt, dan zal  het proces op zich ook niet levensvatbaar zijn...hoeveel geld er ook ingestoken wordt. 

Tijdens deze trainingen/coachingssessie gaan we kijken naar wat de kwaliteiten en de kracht is van jou, je werknemers en je bedrijf en hoe we die zo optimaal mogelijk kunnen verbinden om tot een zo krachtig en duurzaam mogelijk resultaat te komen. 

  

Kernwoorden: 

 • Veranderingen en flexibiliteit. 
 • Open, eerlijke, directe en transparante communicatie. 
 • Je onderscheiden als bedrijf binnen en een onrustige en alles overschreeuwende arbeidsmarkt. 
 • Emoties.
 • Lager ziekteverzuim en lagere ziektekosten. 
 • Bewust kiezen.
 • Vertrouwen in de toekomst. 
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • De behoeften van jezelf, je bedrijf en  je klanten leren kennen.
 • Duurzame bedrijfsvoering. 
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.

 

Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73

 Werken vanuit je gevoel

In het bedrijfsleven draait het vaak om de materie en de cijfertjes, maar wat als je iemand bent waarbij het gevoelsleven een belangrijk deel van je identiteit bepaalt. Dan kunnen deze twee uitersten met elkaar in conflict komen. 

Als je de zakelijke en de gevoelskant kunt laten samenwerken, ontwikkel je een unieke kracht die je in kunt zetten om tot een geweldig (bedrijfs)resultaat te komen. 

Ben jij ook een harde werker, maar wil je ook graag vanuit je hart werken?

In deze sessie(s) laat ik je zien, voelen en ervaren dat je niet alleen maar harD hoeft te werken. Want werken vanuit je harT zorgt voor meer (werk)plezier, een betere gezondheid en een hoger rendement. Het gaat om het evenwicht tussen je denken en je gevoel. 

Ik leer je hoe je je gevoelskant de ruimte kunt geven en van deze kwaliteit juist gebruik kunt maken zodat het je krachtiger maakt op de werkvloer. Hierdoor krijg je een ongekend krachtige combinatie met onuitputtelijke mogelijkheden.  

 

Kernwoorden: 

 • Denken / voelen. 
 • Hard / hart. 
 • Evenwicht / balans.
 • Werken vanuit en met passie.
 • (Bedrijfs)gezondheid.
 • Inzicht / overzicht. 
 • Prettig werkklimaat. 
 • Energiebesparend (werk en lichamelijk).
 • Hoger rendement. 
 • Lager ziekteverzuim. 
 • Stressverlagend. 
 • Optimaliseren en continueren van de kwaliteit van het door jou geleverde werk / begeleiding.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73

Leer/werkkeuze begeleidingssessie

Sta je voor de keuze welke opleiding je wilt gaan volgen of ben je toe aan verandering van werk en kom je er niet uit wat je precies zou willen en kunnen doen? Dan kan ik je daarin coachen. 

We gaan via praktische opdrachten onderzoeken en voelen wat bij jou past en wat niet en wat je  kunt doen om datgene wat je graag wilt doen makkelijker naar je toe te laten komen. 

Bij zowel je opleiding als je werk, is het van het grootste belang dat jij je er ook met hart en ziel aan kunt verbinden, want het bepaalt een groot gedeelte van hoe jouw leven eruit komt te zien. 


Kernwoorden: 

 • Interesses.
 • Voelen / ontdekken wat bij je past.
 • Bewust kiezen.
 • Ontspanning i.p.v inspanning.
 • Je eigen kwaliteiten ontdekken.
 • Jezelf leren kennen.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Maatwerk.Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73


HSP (hoog sensitief persoon) en werk sessie

Heb je ze ook in jouw bedrijf? De ideale werknemers. Hardwerkende mensen, nooit nee zeggen, alles aanpakken, heel betrokken, inzicht in hun werk, creatief, drive. Maar oh zo gevoelig, waardoor ze toch niet echt goed uit de verf komen? 

Vaak zijn deze mensen hoog sensitief (HSP) en dan kan dat wel eens een probleem op gaan leveren. Zie je  nu al bepaalde gezichten van werknemers voor je?


Er zijn drie groepen HSP’ers in te delen: 

 • De eerste groep bestaat uit mensen die weten dat ze HSP ‘er zijn. Deze mensen hebben zich aangeleerd om er mee om te gaan, maar voelen zich vaak niet gewaardeerd in wie ze zijn en onderdrukken veelal hun hooggevoeligheid waardoor ze ook een (groot) deel van hun innerlijke kracht onderdrukken. 
 • De tweede groep bestaat uit mensen die het sinds kort weten of die nog worstelen metde vraag of ze hoog sensitief zijn. Ze voelen dat er wat is en weten daar (nog) niet echt uiting aan te geven of ermee om te gaan. 
 • De derde groep bestaat uit de hoog sensitieve personen die zelf nog niet weten dat ze hoog sensitief zijn. 


Bij problemen met hooggevoeligheid zal zich dit niet alleen beperken tot de privésituatie van de persoon, maar juist ook naar voren komen in de werksituatie. Hooggevoelige mensen hebben vaak veel moeite met focussen, omgang met anderen door beïnvloeding door stemmingen en energieën van anderen en een andere manier van waarnemen. 

Vaak wordt hooggevoeligheid gezien als iets wat je beperkt en wordt daardoor ervaren als een zwakte, maar het is juist een kracht alleen weten veel mensen nog niet hoe ze die natuurlijke innerlijke kracht in kunnen zetten om zich krachtiger in de buitenwereld te manifesteren. 

Door de juiste aandacht te geven aan de hooggevoeligheid, zal dit fenomeen omgedraaid kunnen worden van een beperking naar een extra kwaliteit. 

Ik reik inzichten en ingangen aan waardoor de "beperking" zich zal kunnen ontplooien tot een extra kwaliteit die ingezet kan worden op de werkvloer. Hierdoor kan een HSP'er zich ontwikkelen tot een  hoog kwalitatieve werknemer die een unieke bijdrage kan leveren binnen het bedrijf.

Een HSP'er werkt veel meer vanuit z'n gevoel en wordt vaak de verbindende factor binnen het bedrijf of de afdeling doordat ze andere personen vaak sterk aanvoelen en ze zich vanuit hun gevoel verbinden met het werk, de collega's en het bedrijf.  

Als een HSP'er zichzelf en z'n kwaliteit heeft omarmt dan zal het een onmisbare werknemer zijn en een krachtig lid van het team. 

 

Kernwoorden: 

 • Beperkingen ombuigen naar kwaliteiten en mogelijkheden.
 • Focus / rendement. 
 • Jezelf krachtig(er) neerzetten in je leven en op de werkvloer.
 • Je “anders” voelen / uniek-zijn omzetten  in kwaliteiten voor een beter werkresultaat.
 • Heldere en open communicatie.
 • Eigen energie bewaken en op een effectieve  manier inzetten.
 • Triggers en "verstoringen" vanuit de buitenwereld om kunnen zetten naar uitdagingen en mogelijkheden om een krachtig  en prachtig (eind)resultaat te verwezenlijken
 • (H)erkenning. 
 • Voelen / denken. 
 • Verbinding. 
 • Optimaliseren en continueren van de kwaliteit van het door jou geleverde werk. 
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 • Oefeningen, tips, voelen, ervaren.
 • Maatwerk.


Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73


Traumabegeleiding

Trauma’s kunnen in allerlei vormen en maten voorkomen. Dit kan ontstaan door bv een (auto/bedrijfs)ongeval, misbruik of geweld (lichamelijk, geestelijk, emotioneel, energetisch) of een schokkende/intense ervaring (overval, overlijden, ziekteperiode, pesten, scheiding enz enz). 

Dit kan een langdurige en overheersende invloed hebben op je leven en daardoor ook op je werk. Ook kan het trauma ontstaan zijn door of op het werk. Denk hier met name aan ziekte, ongeval, overval of pesten. 

In de sessies komen alle aspecten van het trauma aan bod. De beleving hiervan, het doorleven en transformeren van de zwakte van het trauma naar een kracht binnenin jezelf die je kunt inzetten  om tot kwalitatief hoogstaande prestaties te komen. 

Door deze sessies kun jij je weer richten op een toekomst waarin je met (zelf)vertrouwen door het leven gaat en je je werk weer (beter) kunt uitvoeren.

Dit is tevens een bijzonder effectieve manier om ziektekosten te verminderen en de ziekteperiode te verkorten. 

Meestal wordt er gekozen voor de één op één sessies, maar het is ook mogelijk om dit binnen een groep(je) te doen om een gezamenlijke gebeurtenis te verwerken en/of de manier waarop er met elkaar omgegaan wordt te veranderen. Dit geldt met name voor pestgedrag. 


Kernwoorden: 

 • Oorzaak, dader en jouw herstel. 
 • Lichamelijke, geestelijk, emotionele, energetische impact.
 • Emoties en beleving.
 • Van over-leven naar be-leven. 
 • Jij staat centraal i.p.v. jouw trauma.  
 • Begrip.
 • Slachtoffer zijn en slachtofferrol. 
 • Herwonnen zelfvertrouwen. 
 • Vertrouwen in het heden.  
 • (H)erkenning. 
 • Verwerking. 
 • Herstel / ontwikkeling (innerlijke) kracht. 
 • Toekomst. 
 • Van zwakte naar kracht.
 • Verminderen ziekteverzuim.
 • Verkorten herstelperiode.
 • Lagere (ziekte)kosten.
 • Herintreden in het arbeidsproces. 
 • Optimaliseren en continueren van de kwaliteit van het door jou geleverde werk.
 • Holistische bedrijfsvoering.
 • Zichzelf terugbetalende, waardevolle investering.
 •  Maatwerk.Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73

 

**Ik stem me af op de behoefte van de klant en het bedrijf, daardoor ligt er ook niets vast binnen een sessie. 


In gezamenlijk overleg komen we tot een definitieve vorm waarin we de trainingen en sessie(s) gieten. 
  Interesse om een begeleidingstraject op te starten? Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden en het maken van een begroting. 

Stuur een mail naar vragen@karinwalda.nl of bel met 06 - 81 66 94 73