Dit is de website van KarinWalda.nl ❤️

De Slenergie

Ik deel allerlei informatie over de getransmuteerde "slachtoffer-energie".. de "Slenergie". ❤️


Ik vertel (in een deel van mijn video's) in het Engels, omdat ik zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Ik vraag je om door de fouten te kijken, omdat ik alles vanuit mijn gevoel doe en het niet om de woorden gaat, maar om de boodschap die ik meegeef.


De artikelen die ik schrijf, schrijf ik in het Nederlands, omdat het me teveel tijd kost om ze nu allemaal te vertalen. Als de tijd daar is, zal ik ook die artikelen vertalen. Nu verzoek ik je om zelf de artikelen te vertalen via Google of me te volgen via Facebook, zodat je gebruik kunt maken van de vertalingen die Facebook beschikbaar heeft.


Bij bijna iedereen in de hele wereld (99,99% van de mensen) is de Slenergie actief in beweging in het lichaam. De slachtofferenergie is een onderdeel van het menselijk lichaam / bestaan. Het van het grootste belang dat deze energie in balans is, want dan werkt deze energie vóór je als mens. Dan waarschuwt het je als je in gevaar komt of uit je veiligheid stapt. Die waarschuwingen verlopen via ons gevoel en onze emoties. Echter wanneer we onze gevoelens en emoties onderdrukken, dan onderdrukken we onszelf als mens (we onderscheiden onszelf van bv een robot doordat we gevoel hebben). De Slenergie wordt hierdoor geactiveerd en zodra de mens onderdrukt wordt, treedt het over-levingssysteem in werking en is het een strijd op leven en dood geworden. 


Dit is een zéér sterke energie die diep geworteld is in ons wezen, maar vanuit een andere bron dan onze kern afkomstig is.


Vanwege allerlei oorzaken in ons verre verleden (wat nu te ver gaat om dieper op in te gaan), is het zaad geplant voor de Slenergie. Doordat het zo'n impact had op de mensen die ermee in aanraking kwamen, is dat zaad uitgegroeid tot een energie die ons allemaal in de greep houdt.


Alleen door ons bewustzijn te ontwikkelen en bewust te kiezen om vanuit onvoorwaardelijke liefde de verbinding met onszelf aan te gaan en daardoor in staat te zijn om op deze manier met een ander te verbinden, zullen we in staat zijn om deze dominante energie op aarde in licht en liefde te transformeren.


Iets wat zo ongelooflijk belangrijk en noodzakelijk is, omdat de mensheid lang genoeg in duisternis (negativiteit en strijd) heeft geleefd. ❤️

The Snenergy

I share all kinds of information about the transmutated "victim energy" called the "Snenergy". ❤️


In my videos I speak English because I want to reach out to as many people as possible. I ask you to look through the mistakes, because I do everything from my feeling and it is not about the words, it is about the message that I give.

I write my articles in Dutch because it takes me too much time to translate it all. In time being I will do that as well, but for now it will be only in Dutch. You can translate it yourself if you are interested in them. If you follow me at Facebook, you can use the translation of Facebook for it.


Almost the entire world (99.99% of people)  is linked to the Slenergy (transmuted victim energy). It is actively moving IN the humanbody. The victim energy is a part of the human body / existence. It is of the outmost importance that this energy is balanced, because then this energy works for you as a person. Then it warns you if you are in danger or step out of safety. These warnings go through our feelings and emotions. However, when we suppress our feelings and emotions, we suppress ourselves as humans (we distinguish ourselves from, for example, a robot because we have feelings). This activates the Sl energy and as soon as man is oppressed, the survival system comes into effect and it becomes a life and death struggle.


Almost the entire world (99.99% of people) is linked to the Snenergy (transmutated victim energy). This is a very powerful energy that is deeply rooted in our being, but which did not originate from our source.


Because of all sorts of causes in our distant past (which now goes too far to go into), the seed has been planted for the Snenergy. And because it had such an impact on the people who came into contact with it, that seed has become something that keeps us all in the grip.


Only by developing our consciousness and consciously choosing to connect with yourself from unconditional love and thereby being in standing to connect with another in this way, will we be able to transform this dominant energy on earth into light and love. Something that is so incredibly important and necessary, because humanity has lived in darkness long enough.

Download hier door op

de afbeelding te klikken /

Download a document by

clicking on the image.

💻❤️❤️